Reakcia konateľa na výzvu HK Havrani

Vážení predstavitelia a zástupcovia mesta Piešťany,

vážené občianske združenie,

 

                ako nájomca Zimného štadióna v Piešťanoch sa týmto ohradzujeme voči hrubým dezinterpretáciám zverejneným v otvorenom liste HK HAVRANI, o.z. zo dňa 28.11.2020 a v liste zo dňa 03.12.2020.

                Predpokladáme, že už všetkých aktuálny stav, aj súvisiaca komunikácia, zaťažuje a žiaľ neprináša, napriek našej snahe, žiadne reálne riešenia. Nebudeme reagovať na všetko; obmedzíme sa na najzásadnejšie nepravdy. A opakovane navrhneme riešenie, a to riešenie ústretové a zákonné.

                 Prvý fakt: Je klamstvom, že by si naša spoločnosť neplnila či nebola schopná plniť svoje platné zmluvné záväzky voči mestu. Platné zmluvné záväzky plníme a plnili sme. Nájomná zmluva s mestom na zimný štadión je platná, účinná, a zo strany našej spoločnosti dlhodobo riadne plnená a dodržiavaná. Neexistuje legitímny dôvod na jej ukončenie zo strany mesta.

                Druhý fakt: Mesto našu spoločnosť ani jej podnikanie nedotuje a nedotovalo. Medzi mestom a našou spoločnosťou išlo a ide kvázi o „public-private partnership“, tzv. PPP, kedy majetok mesta sme zrenovovali, zmodernizovali, opravili a upravili za naše náklady a na oplátku by nám malo byť umožnené jeho užívanie po dohodnuté časové obdobie. V civilizovanom svete demokratických štátov a v trhovej ekonomike  je štandardné, že modernizácia a investície do verejného (mestského) majetku zo súkromných zdrojov, sú kompenzované možnosťou skromného partnera užívať zmodernizovaný (mestský) majetok a dokonca brať z neho výnosy. Preto nie je pravdou, že symbolické nájomné predstavuje dotáciu zo strany mesta pre našu spoločnosť. Predstavuje čiastočnú kompenzáciu za to, že mestský majetok udržiavame a opravujeme na svoje náklady, hoci inak by táto povinnosť pripadala mestu. Kompenzáciu za investície sme mali dostať v možnosti dlhodobého užívania štadióna (aj preto nám ju teraz nemožno zobrať bez ďalšieho).

                Tretí fakt:  Úhrada časti výdavkov na energie (elektrickú energiu) zo strany mesta, nepredstavuje žiadnu dotáciu pre našu spoločnosť. Predstavuje dotáciu pre tých, ktorí vďaka nej mohli a môžu užívať zimný štadión bezodplatne: verejnosť, školy, škôlky, krasokorčuliari a v neposlednom rade aj HK HAVRANI. Predstavuje dotáciu na verejnoprospešné športovanie vybraných skupín obyvateľstva či reprezentácie mesta Piešťany. Naša spoločnosť z uvedeného nijaký výnos nemá. Úhrada časti energií predstavuje čiastočnú a dôvodnú kompenzáciu pre našu spoločnosť za obmedzenie nášho podnikania zmluvným záväzkom umožniť bezplatné užívanie štadióna v dojednanom rozsahu, za obmedzenie našej možnosti užívania výnosov z podnikania na zimnom štadióne (ktoré sú používané na jeho ďalší rozvoj či udržiavacie náklady), a predstavuje kompenzáciu za zvýšené náklady na energie v dôsledku zastaraného energeticky náročného technického vybavenia – chladenia, ktoré ako jedna z mála technológií nebolo zo strany našej spoločnosti so súhlasom mesta zrekonštruované a k jeho revitalizácii doposiaľ nepristúpilo ani mesto. Zároveň my nie sme bez súhlasu mesta oprávnení do uvedeného zariadenia zasahovať. Preto zvýšené náklady doposiaľ dlhodobo mesto v určitej miere hradilo. Pán kontrolór sa mýli, že by išlo o plnenia nad rámce zmluvy, lebo vždy boli dojednané dodatkom, ktorý bol a je súčasťou zmluvy. Nikdy sme nedostali nič od mesta „navyše“. Naopak, my sme investovali do štadióna navyše, čo aj vidno pri porovnaní historických a aktuálnych fotografií zimného štadióna či reálneho stavu.

                Štvrtý fakt: Nie je daný žiaden zákonný ani zmluvný dôvod na to, aby mesto mohlo jednostranne ukončiť nájomnú zmluvu s nami. HK HAVRANI vlastne vyzývajú mesto na porušenie jeho povinností, ktoré by bolo ale spojené s následkom povinnosti náhrady škody. Preto predstavitelia mesta musia byť zvlášť opatrní a emotívnym výzvam a tlakom bez reálneho právneho základu nepodľahnúť. Rozumieme, že „deti“ sú silný argument, ale o záujmy detí tu žiaľ pri výzvach HK HAVRANI vôbec nejde. 

                Piaty fakt: „Clara pocta, boni amici“. Zmluva medzi HK HAVRANI a našou spoločnosťou, bez ohľadu na to, komu to vyhovuje a komu nie, resp. či to vôbec niekomu vyhovuje, je absolútne neplatná a nevykonateľná pre jej neurčitosť a nezrozumiteľnosť. Jej strany si ju vykladáme rôzne a takýto výklad je dôvodný na každej strane. Preto opakovane vyzývame na podanie si ruky a spoluprácu. Aby sa z nás stali „boni amici“ (dobrí priatelia), potrebujeme uzavrieť „clara pacta“ (jasnú, určitú a zrozumiteľnú zmluvu). Opakovane teda voláme HK HAVRANI k rokovaciemu stolu, aby sme uzavreli novú, platnú a vykonateľnú zmluvu. Zmluvu, ktorá dá istotu všetkým stranám a ktorej plnenie bude udržateľné a možné. Ak HK HAVRANI rokovať s nami nechcú, škodia všetkým, ktorí majú záujem na rozvoji hokeja v Piešťanoch, a žiaľ, aj svojim zverencom.

                Záverom: Mesto Piešťany nemá legitímny právne obhájiteľný dôvod ukončiť jednostranne nájomnú zmluvu s našou spoločnosťou. Naša spoločnosť má právo zimný štadión užívať.

                Opakovane navrhujeme, aby mesto Piešťany pomohlo, ako po iné roky pomáhalo, s dofinancovaním nákladov na elektrickú energiu spotrebovanú na štadióne a pristúpilo k rekonštrukcii energeticky náročného zastaraného zariadenia, čo výrazne zníži náklady na energie a pomôže ochrane životného prostredia, zvýši bezpečnosť, ako aj umožní predĺženie sezóny na zimnom štadióne. Toto bude v prospech nás všetkých.            

Napriek odmietnutiu zo strany HK HAVRANI a pomyselnému „napľutiu do tváre“, kedy sa už neštítia ani útokov na rodinu založených na výmysloch, opätovne im podávame ruku a navrhujeme rokovanie; lebo záujem malých hokejistov nám za to stojí.

 

S pozdravom                                                                                        Jaroslav Lušňák v.r.
                                                                                                                                      konateľ