Podnet splnomocnenca vlády pre mládež a šport

Slovenský zväz ľadového hokeja
Ing. Ivan Pulkert, generálny sekretár
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava

V kópii pre: 

Vážený pán Karol Kučera, splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport, Úrad vlády SR, Nám. slobody 1, 812 70 Bratislava

Mesto Piešťany,.... 

 

              V Piešťanoch 14.12.2020 

VEC: Podnet splnomocnenca vlády pre mládež a šport č. 26534/2020/5632/2020/SVMŠ (re HK Havrani o.z., Piešťany)

 

Vážený SZĽH, 

vážený pán splnomocnenec vlády pre mládež a šport  - vážený pán Kučera,

 

bol nám doručený Váš podnet vo veci tréningov HK HAVRANI o.z. Piešťany v mesiaci november 2020. Teší nás záujem pána splnomocnenca i SZĽH o hľadanie riešení v prospech mládežníckeho športu. Sme radi, a na základe vyhlásení vo Vašom liste veríme, že nebudeme v tejto snahe sami.

Naša spoločnosť ŠHK 37 Piešťany s.r.o. prevádzkuje Zimný štadión v Piešťanoch na základe Nájomnej zmluvy s Mestom Piešťany, a to od roku 2006 podnes. Za viac ako 14 rokov sme (po dohode s mestom ako majiteľom štadióna) štadión našimi investíciami zásadne zrekonštruovali a zveľadili. Zimný štadión v Piešťanoch sa stal v našej správe a vďaka našim investíciám pýchou mestského majetku a jedným z najkultúrnejších športových stánkov na Slovensku. Dôkazom sú aj významné medzinárodné podujatia, ktoré sa tu realizovali, napr. 2x MS U18, MS U18 ženy, organizovanie najvýznamnejšieho medzinárodného turnaja Hlinka-Gretzky CUP, Turnaj Vladimíra Dzurilu, reprezentačné   projekty U20 a U18. 

Po celú dobu, čo máme zimný štadión v správe, a to aj súčasnosti, kladieme veľký dôraz na rast a podporu výchovy mládeže, a aktívne prispievame k ich fungovaniu. HK HAVRANI od nás dostávali k dispozícii priestory zimného štadióna, ako šatne (a to aj v trvalom užívaní, bez nutnosti odnášať si veci), ľad, ako aj ostatné potrebné priestorové zabezpečenie plnohodnotných tréningov na zimnom štadióne, vrátane upratovania, hygieny, ochrany zdravia a bezpečnosti, protipožiarnej ochrany priestorov a podobne, úplne zadarmo. Tento postup však prestal byť ekonomicky možný a udržateľný v dôsledku externých zmien, na ktoré naša spoločnosť nemala žiaden vplyv, a ktorým sme sami nevedeli zamedziť. Vedenie HK HAVRANI bolo nami vždy včas na hroziace problémy upozorňované a vyzývané na spoluprácu a pomoc, ktorú nám ale odmietli. 

Situácia bola a je problematická z dvoch zásadných dôvodov: (i) protipandemických opatrení vlády SR a hlavného hygienika z dôvodu snahy o zamedzenie šírenia nákazy COVID 19 a (ii) zastaranému systému chladenia (výroby ľadu) na zimnom štadióne v majetku mesta v kombinácii so zastavením súvisiacej podpory zo strany mesta. Všetky spolu aktuálne súvisia a komplikujú situáciu užívania zimného štadióna. Na druhú z nich, sme aktívne HK HAVRANI upozorňovali a žiadali ich o spoločné rokovania a spoločný tlak na mesto. Avšak namiesto toho vytvorili zástupcovia HK HAVRANI atmosféru konfliktu, ktorý spôsobil stratu verejnej podpory v meste pre ďalšie investície zo strany mesta a všeobecnú skepsu ohľadom možných riešení, kedy namiesto na riešenie sa HKHAVRANI sústreďujú na (bezdôvodné) útoky proti našej spoločnosti (čo zas spôsobuje neochotu mesta vec riešiť). 

K situácii v novembri 2020: Dňa 23.10.2020 boli rozhodnutím vlády SR, resp. povereného orgánu, zatvorené všetky športoviská na dobu neurčitú (s predpokladom uvoľnenia až 01.12.2020).  Obratom sme sa kontaktovali s pánom primátorom nášho mesta. Po spoločnom zanalyzovaní možných ekonomických dôsledkov a technických riešení (kedy kvôli zastaranej technológii je výroba a údržba ľadu v teplých mesiacoch u nás nemožná a inokedy vysoko-nákladná), pán primátor rozhodol o pozastavení prevádzky zimného štadióna a tým istým dňom sme aj tak učinili. Nasledovali celoslovenské testovania obyvateľov na COVID 19, a to aj v našich priestoroch (pričom s uvedeným sme nemali možnosť nesúhlasiť). Neskôr sa (vďaka dobrým výsledkom celoplošného testovania, ktoré sa ale nepredpokladali) uvoľnili po troch týždňoch obmedzenia a mládež sa mohla vrátiť do tréningového procesu v obmedzenom počte 6 osôb na ľade. Z týchto, pre nás nepredvídateľných okolností, nastal technický problém rýchleho znovunamrazenia z dôvodu možného prasknutia betónového podložia. Zároveň musela prebehnúť dôkladná dezinfekcia priestorov z dôvodu ochrany zdravia. O celej situácii som informoval aj managera HK HAVRANI o.z. pána Peška a informoval som ho aj o skutočnosti možného následného znovuspustenia reprezentačného projektu U18 v Piešťanoch. HK HAVRANI nás požiadali o možnosť využívať priestory zimného štadióna, konkrétne pod časomierou, s čím sme súhlasili. Zabezpečili sme službukonajúci dozor s upozornením na chlad a po 16,30 šero/tmu. Ponúkli sme aj priestory vhodné na požadovanú činnosť a to ihrisko pred štadiónom, kde v tej dobe bolo teplejšie a bolo dlhšie svetlo ako vo vnútri objektu. Prevádzku zimného štadióna sme spustili hneď, ako to bolo možné a to 18.11.2020 sme spustili mrazenie a 23.11.2020 bola ľadová plocha pripravená na trénovanie. 

Bohužiaľ musím konštatovať, že HK HAVRANI o.z. majú nerealistické očakávania a predstavy. Už v minulosti HK HAVRANI zaťažovali predstaviteľov SZĽH so sťažnosťami na našu spoločnosť, že im nechceme brúsiť na naše náklady korčule. HK HAVRANI o.z. požadujú všetko pre seba „zadarmo“, a odmietajú sa akokoľvek podieľať aspoň na nákladoch, resp. zvýšených nákladoch (hoci rodičia detí im za deti platia). Situácia je ale aktuálne ekonomicky neudržateľná. Mesto Piešťany prestalo preplácať zvýšenú spotrebu energií (kedy v dôsledku ich zastaraného majetku na štadióne nie je možná efektívna a ekonomicky udržateľná výroba ľadu), a mesto nepristúpilo doposiaľ ani k rekonštrukcii systému výroby ľadu. Naša spoločnosť aktuálne trpí zásadným výpadkom financovania, ktorý sa nedal predpokladať (pandemická situácia, zmena postoja mesta). Chýbajúce financie nemáme odkiaľ aktuálne zobrať, kedy naša ekonomická činnosť je v dôsledku pandémie zásadne obmedzená, a mesto odmietlo po rokoch zaužívanej spolupráce doplácania zvýšených nákladov na energie (elektrinu) v tomto pokračovať, a to tiež z dôvodu pandemickej situácie, ale aj z dôvodu sporov súvisiacich so štadiónom, resp. nespokojnosťou vyvolávanou u verejnosti zo strany HK HAVRANI – deti sú účinná „zbraň“ na verejnú mienku. 

Predstavitelia HK HAVRANI nie sú ochotní ani sa finančne podieľať na prevádzkových nákladoch za odobrané hodiny ľadu, ani nám pomôcť vo vyjednávaniach s mestom vo veci doplatenia energií, resp. rekonštrukcie systému chladenia a tak zlacnenia výroby ľadu.  

Napriek všetkým očierňovaniam našej spoločnosti zo strany HK HAVRANI, o.z. (vrátane nedôvodných štvavých osobných útokov na moju osobu, moju rodinu a už aj malé vnúčatá!), do dnešného dňa občianskemu združeniu HK HAVRANI o.z. nebola nami vyfakturovaná ani len minúta užívania ľadu a pôsobia na štadióne, ktorý stále majú úplne zadarmo. Dôvodom pritom je výlučne to, že našej spoločnosti (a mne osobne) ide o deti a mládež a podporu ich športovania. HKHAVRANI však musia zreálniť svoje očakávania a konečne si s nami sadnúť k rokovaciemu stolu, na čo ich dlhodobo vyzývame a ťahať s nami za jeden povraz v prospech ľadového športu. 

 

S pozdravom

 

Jaroslav Lušňák v.r.
konareľ

 


Ďalšie články