Opatrenia COVID 19 pre Easton Arénu Piešťany

Aktualizované 9.8.2020 / 22:22

OPATRENIA COVID19 PRI ORGANIZÁCIÍ ŠPORTOVEJ ČINNOSTI V ĽADOVOM HOKEJI PRE TRÉNINGOVÝ PROCES, PRÍPRAVNÉ ZÁPASY A TURNAJE

V nadväznosti na začiatok tréningového procesu pred sezónou, blížiace sa konania prípravných zápasov a turnajov na území SR, medzinárodný styk klubov a vzhľadom na aktuálny vývoj situácie pandémie ochorenia COVID19 prijal Slovenský zväz ľadového hokeja, a to bez toho, aby boli akokoľvek dotknuté opatrenia prijaté v súvislosti s pandémiou ochorenia príslušnými orgánmi Slovenskej republiky, pravidlá a opatrenia pre organizovanie športovej činnosti v rámci ľadového hokeja a to pre tréningový proces, prípravné zápasy a turnaje družstiev hokejových klubov - členov SZĽH na území SR a tiež zápasov s družstvami zahraničných klubov, ktoré sú obsiahnuté v tomto informačnom dokumente.

Tento dokument je pre členov SZĽH (hráčov) a športových odborníkov podľa SP SZĽH záväzný.

 

!!! PLATNÉ OD PRÍPRAVY NA ĽADOVEJ PLOCHE 10.8.2020 !!!

 

V rámci všeobecných pravidiel pre kluby pri organizovaní športovej činnosti Zdravotná komisia a SZĽH nariaďuje:

- hráčom a členom RT (realizačných tímov - tréneri, vedúci družstiev...) prichádzajúcim na tréning alebo prípravný zápas merať teplotu bezdotykovým teplomerom,

- prípravné zápasy vo všetkých kategóriách sa realizujú bez podávania rúk,

- účasť na prípravných zápasoch všetkých kategórií sa realizuje v rozsahu odporúčaní hlavného hygienika SR,

- používanie posilňovne v daný čas len pre skupinu s následnou dezinfekciou posilňovne,

- používanaie spŕch v daný čas len pre skupinu,

- zamedzenie prístupu nepovolaných osôb do bezprostrednej blízkosti hracej plochy, kde by takéto osoby mohli prísť do kontaktu s hráčmi alebo trénermi,

- tréningový proces mládežníckych družstiev prebieha bez prítomnosti verejnosti (bez rodičov, príbuzných...) (jedná sa o priestory tribún a v okolí ľadovej plochy)

- vstup hráčov a RT, ako aj odchod z Easton Arény prebieha v ochranných rúškach, rozcvičenie na suchu, tréning na ľade a zápas na ľade bez rúška. V priestoroch, kde sa pohybujú hráči a RT sa v čase tréningu nesmie pohybovať žiadna iná osoba okrem usporiadateľskej služby. To isté platí aj pre zápas.

- na každom prípravnom zápase musí byť prítomná usporiadateľská služba, aby zabezpečila plnenie povinností podľa týchto informácií alebo organizátor - klub vyhlási, že prípravný zápas bude bez divákov,

- vstup a pobyt na mieste podujatia umožniť iba s prekrytými hornými dýchacími cestami,

- počas zápasov sa môžu diváci zdržiavať iba na vyhradenej tribúne,

- počas zápasu je divák povinný prejsť cez usporiadateľskú službu, ktorá skontroluje prekrytie horných dýchacích ciest a taktiež aplikuje rozprašovačom dezinfekciu na ruky. Osoby ktoré odmietnu aplikáciu dezinfekcie na ruky alebo nebudú mať prekryté horné dýchacie cesty je usporiadateľská služba povinná nevpustiť do priestorov zimného štadióna,

- počas zápasov dodržiavať sedenie podľa nariadenia UVZ SR (šachovnicové sedenie - od seba na 2 metre),

- zdravotník alebo lekár, ktorý počas zápasu alebo turnaja poskytuje zdravotnú starostlivosť je povinný ju poskytovať v ochrannom rúšku a ochranných rukaviciach,

- klub je povinný zabezpečiť poučenie všetkých hráčov a trénerov o preventívnych a organizačných predpisoch týkajúcich sa prevencie šírenia ochorenia COVID 19,

- pred vstupom musí organizátor - klub umiestniť piktogram o povinnosti nosenia rúška a dodržiavania vzdialenosti osôb na 2m.

 

V rámci všeobecných pravidiel pre kluby pri organizovaní športovej činnosti (tréningový proces, zápasy a turnaje) je potrebné:

- zabezpečiť aby hráči, členovia RT (realizačných tímov - tréneri, vedúci družstiev...), rozhodcovia a ČMĽP (činovníci mimo ľadovej plochy - lekár, časomerač, hlásateľ, usporiadateľ...) vstupovali do priestorov Easton Arény v rúškach (s prekrytím horných dýchacích ciest),

- zabezpečiť na viditeľných miestach pri vstupe do priestorov šatní a vo vnútorných priestorov šatní dezinfekciu rúk,

- ustanoviť v rámci každého jednotlivého družstva zodpovednú osobu, ktorá všetkým hráčom a trénerom príslušného družstva zmeria po ich príchode na zimný štadión teplotu bezdotykovým teplomerom,

- zabezpečiť zákaz vstupu nepovolaným osobám do priestorov šatní, chodieb, priestorov realizačného tímu a šatní rozhodcov,

- zabezpečiť, aby sa na tréningovej alebo zápasovej činnosti zúčastnili iba hráči bez príznakov respiračných ochorení,

- minimalizovať kontakt medzi hráčmi jednotlivých družstiev,

- zabezpečiť pravidelné vetranie šatní,

- zabezpečiť pravidelné upratovanie a dezinfekciu šatní a sociálnych zariadení,

- zabezpečiť v rámci možnosti otváranie dverí tak, aby neboli používané kľučky / madlá, pokiaľ to nieje možné zabezpečiť, tak sa musí vykonávať ich častá dezinfekcia,

- zabezpečenie hráča a trénera - vybavenie pre jeho športovú činnosť (fľaša na pitie, uterák...),

- zabezpečiť čistenie a pranie bielizne.

 

Postup pri príznakoch ochorenia a PCR test

- osoba majúca príznaky ochorenia je povinná telefonicky kontaktovať trénera družstva, manažéra klubu alebo klubového lekára,

- osoba majúca príznaky ochorenia je povinná izolovať sa v zmysle proti-epidemiologickým opatreniam na zamedzenie šírenia ochorenia medzi rodinných príslušníkov, resp. členov družstva klubu,

- osoba majúca príznaky ochorenia je povinná zdržať sa akýchkoľvek namáhavých telesných cvičení,

- osoba ktorá mala príznaky ochorenia sa ku športovej činnosti môže vrátiť po odznení všetkých symptómov, vždy na základe súhlasu lekára,

- osoba s pozitívnym PCR testom je okamžite izolovaná v domácom prostredí, svoj zdravotný stav bezodkladne konzultuje s lekárom a o pozitívnom teste hneď informuje klub,

- osoba s pozitívnym PCR testom upovedomí príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ),

- klub bezodkladne ako sa dozvie informáciu o pozitívnom hráčovi alebo členovi RT upovedomí príslušný riadiaci orgán súťaže o osobe s pozitívnym PCR testom,

- pravidlá karantény a proces návratu pozitívne testovanej osoby na ochorenie späť ku športovej činnosti sa riadia podľa pokynov príslušného RÚVZ.

 

Príchod hráča z cudzej krajiny 

- hráč - cudzinec, ktorý prichádza do družstva ide do 5 dňovej karantény, klub následne zabezpečuje na vlastné náklady jeho testovanie.

 

Zhrnutie pre hráčov v kategóriách (SEN, JUN, DOR, 8, 6, 5, 4, 3):

- hráč pri vstupe do Easton Arény na zápasový alebo tréningový proces musí mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, to isté platí aj pri východe z Easton Arény (v šatni si hráč môže rúško dať dole) počas športovej činnosti rúško nieje potrebné,

- vstup aj výstup na zimný štadión na zápasový a tréningový proces pre hráčov bude vždy len hlavným vchodom cez recepciu Easton Arény,

- pred vstupom do priestorov šatní si každý hráč na ruky aplikuje dezinfekciu, 

- pred vstupom do priestorov šatní bude každému hráčovi, trénerom zmeraná telesná teplota,

- každý hráč vo vekových kategóriách (JUN, DOR, 8, 6, 5, 4, 3) má mať už na prvom tréningu na ľade: vlastný uterák, ribano, fľašu s vodou označenú svojim menom a priezviskom, šľapky, šampón (sprchový gél), oblečenie a obuv na suchý tréning. (bude to kontrolovať tréner alebo vedúci družstva pred prvým tréningom na ľade)

- dbať na častejšie pranie (uteráky, veci na suchý tréning)

- každý hráč v kategóriách (JUN, DOR, 8, 6, 5, 4, 3) bude mať pridelený tréningový a zápasový dres + k zápasovému dresu + štucne (pranie tréningových a zápasových dresov bude prebiehať na zimnom štadióne ??)

- na prvý zraz pred tréningom na ľade, priniesť podpísané čestné prehlásenie a odovzdať ho trénerovi alebo manažérovi pred vstupom do priestorov Easton Arény.

 

Zhrnutie pre RT - realizačné tímy a vedenie klubu

- člen RT (realizačného tímu - tréner, vedúci družstva...) pri vstupe do Easton Arény musí mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, to isté platí aj pri východe z Easton Arény (v šatni si člen RT môže dať rúško dole

- vstup aj výstup do Easton Arény pre členov RT bude vždy len hlavným vchodom cez recepciu Easton Arény,

- pred vstupom do priestorov šatní bude každému trénerovi zmeraná telesná teplota,

- pred vstupom do priestorov šatní si každý člen RT na ruky aplikuje dezinfekciu,

- člen RT dbá na poriadok v šatni, vetranie, a dodržiavanie všetkých nariadení čo sa týka hráčov.

 

Zhrnutie pre rodičov hráčov v kategóriách (SEN, JUN, DOR, KAD, 8, 7, 6, 5, 4, 3):

- prísny zákaz vstupu do priestorov šatní, chodieb, striedačiek a tribún počas tréningového procesu,

- počas zápasov mládeže bude vstup a výstup na tribúny stredným vchodom,

- vstup na zápas bude iba s prekrytím horných dýchacích ciest a aplikácií dezinfekcie na ruky. Celý tento priebeh bude prechádzať cez usporiadateľa stretnutia,

- počas zápasu na tribúne dodržiavať platné predpisy ÚVZ SR (šachovnicové sedenie, odstup 2m, prekryté horné dýchacie cesty rúškom),

- počas zápasu nebude možné ísť do priestorov v okolí ľadovej plochy a ani do priestorov chodieb a striedačiek.

 

Zhrnutie pre rodičov v kategórií 2, 1 a 0 HPP (0 - 2)

- usmernenie pripravujeme - bude aktualizované

 

Celý priestor ľadovej plochy a tribún je monitorovaný, preto prosíme o rešpektovanie týchto opatrení a nariadení.

Priebeh tréningového a zápasového procesu je monitorovaný prostredníctvom kamerového systému Slovenského zväzu ľadového hokeja, ktorý ho kontroluje a monitoruje.

 

Pokiaľ nebol hráč / člen RT v kategórií SEN, JUN, DOR, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a 0 testovaný, tak je povinný pred prvým zrazom tréningu na ľade, prípravným zápasom alebo turnajom odovzdať manažérovi, vedúcemu družstva alebo trénerovi čestné prehlásenie (tlačivo na stiahnutie na konci dokumentu) ku COVID 19, v prípade prerušenia športovej činnosti je na najbližší zraz povinnosť priniesť nové čestné prehlásenie (u hráčov do 18 rokov podpisuje zákonný zástupca). V prípade, že hráč / člen RT bol v posledných 14 dňoch pred predložením čestného prehlásenia v zahraničí, odporúča sa 5-dňová karanténa so sledovaním zdravotného stavu. V prípade zhoršenia zdravotného stavu v tomto období sa odporúča testovanie. 

 

Dodržiavanie uvedených opatrení môže napomôcť zabrániť šíreniu ochorenia a tým prispieť k riadnemu priebehu klubových tréningov, prípravných zápasov, turnajov v kontexte prípravy pred začiatkom majstrovských súťaží SZĽH

 

Ďakujeme za rešpektovanie

ČESTNÉ VYHLÁSENIE HRÁČA A ČLENA REALIZAČNÉHO TÍMU DRUŽSTVA V ĽADOVOM HOKEJI